This post is bilingual. An English translation is available further down.

Den 25:e Maj är det EU-val i Sverige. Inför detta har SVT laddat upp ett klippet “Pers EU-hörna: datasäkerhet och integritet på nätet” (Copyright) där Amelia Andersdotter (PP), Anna Hedh (S) och Anna Maria Corazza Bildt (M) debatterar frågorna. Jag såg bara en bit utav debatten på grund av licensen och för att jag inte trivs med debattmetoderna. Det fick mig också att tänka på antologin “Integritet I En Digital Värld – Sju texter om individ och Internet” som behandlar ärendet djupt.

Existerar fortfarande integritet och rätten till privatliv? Gör de det i den digitala åldern? Vissa skulle säga att de inte gör det. Detta är på grund av den tekniska designen utav Internet. Däremot, hur ser det ut på den ideologiska planet?

Svaret har för en längre tid varit debatterad sen lagar som t.ex. FRA-lagen, IPRED-lagen och Datalagringsdirektivet blev introducerade under kontroversiella tider i Sverige. Det sistnämnda har nyligen ogiltigförklarats utav EU-domstolen. Jag kommer ihåg väl att debatten var väldigt polariserad kring dem, men mest vid FRA-lagen.

Antologin “Integritet I En Digital Värld – Sju texter om individ och Internet” gör lyckligtvis ämnet klarare. Detta är genom att ge en helhetsbild genom en mångfaldig vidd av perspektiv och argument. På grund av dess finansiella bakgrund från tankesmedjan FORES i Sverige, har den naturligtvis vissa liberala perspektiv om ämnet. Jag anser att den är välbalanserad med olika opponerande åsikter.

Därutöver tycker jag att den presenterar varierade perspektiv och sidor av myntet. Varje medförfattare tillhandahåller en annorlunda uppsättning frågor och svar och det gör mig än mer intresserad i frågan. De ifrågasätter alla utvecklingen, debatterar från deras synvinklar som utgår ifrån staten, företagen, vetenskapen och individen. I slutändan är det en fråga om varje utav dessa aktörers friheter och rättigheter.

De diskuterar ämnet men också ideologierna bakom – värt att rekommendera för den som kan svenska och är intresserad i långsiktig och färsk historia. Samtidigt är den också bra för att titta framåt nedför vägen in i framtiden för integritet och privatliv från dessa perspektiv.

Jag fick den gratis förra året vid Almedalen 2013 i Sverige under ett FORES-seminarium. Jag blev glatt överraskad när jag noterade att den var licensierad med CC-BY-NC. Tyvärr är den fortfarande endast tillgänglig på svenska och det vore toppen att se FORES sätta upp stöd för öppna källor-översättning av texten. Det skulle kunna lägga mer ved i elden i Sverige och kanske ta det till EU-valet. Efter övervakningsavslöjandena av Edward Snowden kanske den till och med också kunde ta den globala debatten till en mer jordnära nivå.

Författare:
Jakob Dalunde, FORES
Isobel Hadley-Kamptz, Juliagruppen
Johan Norberg, Timbro
Johanna Nylander, Juliagruppen, nämner antologin på hennes blogg
Nicklas Lundblad, Google
Nina Wormbs, KTH
Rasmus Fleischer, Juliagruppen, som skriver om antologin på sin Copyriot blogg
Robert Östling, Ekonomistas

Isobel Hadley-Kamptz, Johanna Nylander och Rasmus Fleischer är alla med i Juliagruppen som propagerar för ett fritt och öppet Internet. Det är intressant trivia för detta projekt och utifrån ett källkritiskt perspektiv.

Digital Integritet” är den officiella hemsidan för antologin.

Det finns en recension om antologin publicerad här vid Netopia.

Open Life Challenge - Integritet i en Digital Värld - Isobel Hadley-Kamptz, Johan Norberg, Johanna Nylander, Nicklas Lundblad, Nina Wormbs, Rasmus Fleischer, Robert Östling, Jakob Dalunde, FORES

“Integritet I En Digital Värld – Sju Texter om Individ och Internet”

English:

The 25th of May there is EU-election in Sweden. To introduce this SVT has uploaded the clip “Pers EU-hörna: datasäkerhet och integritet på nätet” (Copyright), where Amelia Andersdotter (Pirate Party), Anna Hedh (Social Democrats) and Anna Maria Corazza Bildt (Moderates) are debating the questions. I only saw a bit of the debate due to the license and because I am not comfortable with the debating methods. It also made me think about the anthology “Integrity in a Digital World – Seven texts about individual and Internet” (Integritet i en Digital Värld – Sju texter om Individ och Internet), which treats the matter profoundly.

Does integrity and a right to privacy still exist? Do they do so in the digital age? Some would say that they do not. This is because of the technical design of the Internet. However, how does it look on an ideological level?

The answer has for a long time been debated since laws such as the FRA, IPRED and the Data Retention Directive got introduced during controversial times in Sweden. The later has recently been declared invalid by the EU-court. I remember very much that the debate was very polarized around them, but mostly around the FRA-law.

The anthology “Integrity in a Digital World – Seven texts about individual and Internet”  luckily make the topic clearer. This is by giving a comprehensive view through a vast amount of views and arguments. Due to it’s funding background from the think thank FORES in Sweden, it naturally has liberal perspective on the matter. I think that it is well-balanced with other opposing views as well.

Furthermore I think it presents diverse perspectives and sides of the coin. Each co-author provides a different set of questions and answers and this makes me even more interested in the question. They are all questioning the development, debating the views from the perspectives of state, corporation, science and individuals. In the end it comes down to be about each of these actors’ freedoms and rights.

They discuss the topic but also ideologies behind – worth to recommend for anyone knowing Swedish and interested in long-term & recent history. Simultaneously it is also good for looking down the road into the future for integrity and privacy from these perspectives.

I got it for free last year at Almedalen 2013 in Sweden during a FORES seminar. I was happily surprised when I noticed that it was licensed CC-BY-NC. Sadly it is still only available in Swedish and it would be great to see FORES setting up support for open source translation of the text. That could put more wood to the fire in Sweden and bring it to the EU-election. After the surveillance disclosures by Edward Snowden it could perhaps even help to bring the global debate to a down to earth level.

Authors:
Jakob Dalunde, FORES
Isobel Hadley-Kamptz, Juliagruppen
Johan Norberg, Timbro
Johanna Nylander, Juliagruppen, mentions the anthology on her blog
Nicklas Lundblad, Google
Nina Wormbs, KTH
Rasmus Fleischer, writes about the anthology at the Copyriot blog
Robert Östling, Ekonomistas

Isobel Hadley-Kamptz, Johanna Nylander and Rasmus Fleischer are all in “The Julia Group” which advocates for a free and open Internet. It is interesting trivia for this project and from a source critic perspective.

Digital Integritet” is the official website for the anthology.

There is review about it here published at Netopia.

Flattr this!

Lately there has been a lot of electro music playing on my devices. I was looking around for new sounds a couple of days ago. I needed an incentive to write here and got a hold of the REVERSIBLE EP at Jamendo. It was made by InShape and was exactly what I needed to get back to writing here. The French electro duo, consisting of Antoine Abela and Olivier Boutinaud, has really put together 9 tracks of high quality.

The first track, “Engine”, is a great intro, having some Daft Punk- & funky vibes to its sound. Other musical influences openly disclosed by InShape are Boys Noize & Vitalic. This also feels very true together with the rest of its “French Touch”-influence from groups like Justice. If you are into electro, house or more specifically, electrotrash, I really recommend a listen.

Download the entire EP “REVERSIBLE” from Jamendo here.
REVERSIBLE” License: Creative Commons BY-NC-SA (cc) Some Rights Reserved - Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA

Enjoy the listen!

Flattr this!

This photo, “Lego Bricks” by Benjamin Esham shows what there was a lot of at the LEGO hackathon

After a 48-hour weekend hackathon the two buses towards Sweden took off in the cloudy Sunday afternoon of Aarhus. It was unfortunate they had to leave because they were filled with amazing students from Hyper Island of both Karlskrona & Stockholm. These were in for a long ride home after collaborating with LEGO & students at the KaosPilot school in Filmby Aarhus in Aarhus, Denmark.

The hackathon consisted of work through groups of three. These had students with each one representing one of the three different schools. This was to make sure that we made best use of the diverse analog & digital talent available. Throughout my time at the hackathon I worked with Aki Andersson, a great woman who contributed with lots of positive energy is studying Digital Data Strategy at Hyper Island Stockholm. Arvid Westberg, student at Digital Media in HI Karlskrona contributed with great skills of working with digital images and a lot of humour.

I had a such a good time experiencing new relations being formed between us but also between all students across the schools. There was an overarching and long-needed connection born throughout the workshop between the students participating from the KaosPilot school & Hyper Island schools. In the end there was an overall notion that students across the schools need to get together more often. Hopefully there will be future collaborations of this kind semi-annually because the hackathon was full of good moments and experiences which we created.

“Lego Marigolds” by Qwen Wan Creative Commons Attribution License (CC-BY)

As with most hackathons these days, all participants had to sign an NDA. Therefore nothing around the brief nor results from the hackathon is disclosed around the work done. However, what I can share was that it spurred a lot of creativity and imagination and there was a lot of fun doing it. I would of course have enjoyed seeing a more creative and open disclosure agreement where participants could share openly what we did throughout the experience. This is simply because I believe LEGO could gain from it marketing-wise. My intention was also bring the concepts and ideas of more openness through open source, free software and Creative Commons licensing into the workshop. Apart from work-related activities, the students from the different schools managed to have a school battle dance-off. The KaosPilots won this one but lost the LEGO-fied game of Charades against Hyper Island Stockholm.

This hackathon happened because LEGO provided the students with a great opportunity. But it could not have happened without the initiative and energy from Rasmus Stride, KaosPilot, and Simone Giertz, Digital Data Strategist at Hyper Island. They organized and arranged this in a fantastic way. Facilitation got carried out superbly by Andy Sontag (KaosPilot). Why is this LEGO hackathon relevant to my challenge? James Grimmelman described it best in his blog entry titled “The Building Blocks of Culture” – because “LEGO is the original remix toys“. LEGO has also experimented to a certain extent with open source. I hope that it can start to do further as the concept keeps on growing. Kristina Alexandersson‘s LEGO-depicting photo “In the Air” below represents something beautiful to that idea.

“In the Air” by Kristina Alexandersson (CC BY-NC-SA) (http://kral.se)

Flattr this!

Lou Reed’s masterpiece of misery is re-released in time for its debut performances.

Helen Groom 2007

Berlin may be a great album, it’s just not an easy one to listen to. It’s intensely dark in its lyrical content, charting the doomed relationship of Caroline and Jim following them through drug addiction, domestic violence and suicide. Not the cheeriest of subjects for a concept album.

First released in 1973, it was a commercial failure but became a cult classic. Berlin came hot on the heels of Reed’s glam rock masterpiece Transformer. Anyone expecting a commercial follow-up was non-plussed to say the least. But 30 years after its debut, Reed is now touring the album for the first time, hence the re-issue.

Lou Reed has never been the most melodious of singers, but his gravelly, nasal, mumble-y singing suits the subject matter perfectly. His voice sounds like he has been there, done that, and adds an air of jaded, cynical depression to the tracks.

Who else could carry off lyrics like, ‘Caroline says as she gets up off the floor/You can hit me all you want to, but I don’t love you anymore/ Caroline says while biting her lip/ Life is meant to be more than this, and this is a bum trip’? It’s not exactly Kylie Minogue territory.

But doom and gloom aside, musically Berlin is brave, adventurous and keeps on surprising you.
‘’Caroline Says I’’ is a particularly odd track, sounding generally upbeat. Until you listen to the lyrics, that is. More creepily, ‘’Kids’’, about Caroline’s children being taken away, features producer Bob Ezrin’s children screaming for their mother.
‘’The Bed’’ sounds like a love song, but is instead about Caroline’s suicide. The words are filled with regret and the soft acoustic sounds help you picture her drifting into unconsciousness.

Berlin is definitely a challenge, and is about as far away from pop, or dinner party music as you can get. But thanks to Ezrin’s production it has a rich, lush sound with the string and horn sections, and backing choir (and occasional cracking guitar solo), showcased best on ‘’Sad Song’’.

This was the sound of Lou trying something new, brave and ambitious at a time before he was in thrall to rock ‘n’ roll history. As such it’s stood the test of time and you won’t regret the time you spend listening to it. Just don’t expect to be cheered up…

This review was written by Helen Groom and originally published at BBC Music in 2007. Licensed under CC-BY-NC-SA 3.0

This re-publishing is a tribute to Lou Reed and the (counter)cultural heritage that he leaves behind after his passing on the 27th of October 2013.

Flattr this!

See You in Hell“. One can definitely imagine that title when listening to Vomit From Above’s EP. Or what could one possibly say other than that, after listening to this release of a mixture composed with heavy influences from IDM, Glitch and Electronic?

See You in Hell - Cover Art

Vomit From Above – See You in Hell – Album Art Cover licensed by Vomit From Above with CC-BY-NC-ND

What one can conclude about Vomit From Above’s EP “See You in Hell” is that it compresses a range of these sounds and ideas, really mixing the ideas of these genres. The EP can be described as a release constantly sound-changing and rather impatient which goes from the heavier mode to a kind of a discretely happy sound.

Don’t be afraid: Stream the EP below from the Internet Archive

It is quick and responsive, almost running from its own shadows. The introductory “Suck It” has a superb introduction and sequencing twist which picks up a heavy groove, which might be the reason to the flaunting title. It is followed by “Year of the Apocalypse“, a cascade of colliding sweeping bits and pieces of audio and drum beats. It is a track that due to its title and sound probably relates to the unbelievably and wrongly hyped event of the 2012, the Mayan apocalypse, due to the EP’s fitting release it had on the 18th of December in 2012. “Get III” finishes the intense experience with numerous glitches which together make a joyful ride. It surprises all along the way and never gets boring in the typical sense of repetition. When listening to this release the first time it felt almost too extreme. After a lot of listens, it is like one would like it to seek even farther into exploring the limits of Glitch, IDM and Electronic, definitely worth the time.

Read more about it at Soundshiva.net or at its netlabel Dystopiaq.

Download “See You in Hell” EP through the Internet Archive in an MP3 format. “See You in Hell” by Vomit From Above is licensed with Creative Commons License 3.0 BY-NC-ND.

[Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0]

Flattr this!